MAESA 2017 “နယ္ပယ္သစ္မ်ားသို႕ ေဖာက္ထြက္ျခင္း”

ျမန္မာနိုင္ငံ အသံုးခ်ကမာၻေျမသိပၸံအသင္း (MAESA) သည္ (၁) ျမန္မာနိုင္ငံ၏ သယံဇာတတြင္းထြက္ နွင့္ စြမ္းအင္အရင္းအျမစ္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား ဖြြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးတြင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ပြင့္လန္းလာေစရန္ နွင့္ (၂) ပညာရပ္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အင္စတီက်ဴးရွင္း၊ မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္မ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ရည္မ်ား အင္အား ေကာင္းလာေစရန္ ထူေထာင္ထားေသာ အသင္းျဖစ္သည္။

ယင္းရည္ရြယ္ခ်က္ႏွစ္မ်ိဳးျဖင့္ နိုင္ငံတကာညီလာခံ တစ္ခုျဖစ္ေသာ “MAESA 2017 ”ကို ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ပထမပတ္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Novotel ေဟာ္တယ္ ၌ က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။ “MAESA 2017” သည္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ေဒသတြင္းႏွင့္ ျပည္တြင္း အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ တိုးခ်ဲ႕ျခင္းကို အဓိကအေလးထားေသာ တက္ၾကြသည့္ အဖြဲ႔အစည္းအသစ္တစ္ခု ျဖစ္သည့္ “MAESA” ၏ အဖြင့္ညီလာခံလည္း ျဖစ္ပါသည္။

“MAESA” ၏ အဖြင့္ညီလာခံကို ႏိုင္ငံတကာ႐ွိ ကမာၻေျမသိပၸံပညာရပ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ အဖြဲ႔အစည္း မ်ားႏွင့္ ပညာ႐ွင္မ်ားတက္ေရာက္ႏိုင္ရန္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ဖိတ္ၾကားထားပါသည္။

ျမန္မာပညာရွင္မ်ား၊ ဘြဲ႕လြန္ဘူမိေဗဒေက်ာင္းသား/သူမ်ားအေနျဖင့္လည္း Myanmar Applied Earth Sciences Association (MAESA) မွ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ “MAESA 2017: Breaking New Frontiers” နိုင္ငံတကာ ညီလာခံသုိ႔ တက္ေရာက္၍၊

မ်ားအတြက္၊ MAESA 2017 ႏိုင္ငံတကာ ညီလာခံတြင္ မွတ္ပုံတင္စာရင္းေပးသြင္းႏုိင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဖိတ္ေခၚ အပ္ပါသည္။

မွတ္ပုံတင္ေၾကးမွာ ႏိုင္ငံတကာမွ တက္ေရာက္သူမ်ားအတြက္ မွတ္ပံုတင္သည့္ကာလအေပၚမူတည္၍ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၂၀ မွ ၄၂၀ အထိေကာက္ခံေသာ္လည္း ျမန္မာပညာရွင္မ်ား၊ ဘြဲ႕လြန္ဘူမိေဗဒ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ အထူးအစီအစဥ္ျဖင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၁၀ သုိ႔မဟုတ္ ျမန္မာေငြက်ပ္ ၁၄၀,၀၀၀ ျဖင့္ မွတ္ပုံတင္စာရင္း ေပးသြင္းႏုိင္ၿပီျဖစ္ပါေၾကာင္း သတင္းေကာင္းပါးအပ္ပါသည္။ မွတ္ပုံတင္ေၾကး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၁၀ မွာ အမွန္တကယ္ ကုန္က်စရိတ္ထက္ မ်ားစြာေလွ်ာ့၍့ေကာက္ခံထားျခင္းျဖစ္ၿပီး လိုအပ္ေငြကို MAESA မွ စိုက္ထုတ္က်ခံထားပါသည္။

မွတ္ပုံတင္စာရင္းေပးသြင္းထားသူမ်ားအေနျဖင့္ MAESA 2017 နိုင္ငံတကာညီလာခံ အား (၂)ရက္ တက္ေရာက္ခြင့္၊ သုေတသနစာတမ္း/ပုိစတာမ်ားတင္သြင္းခြင့္ႏွင့္ Conference Proceedings & Abstract Volume တုိ႔ ရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္၊ ယင္းမွတ္ပုံတင္ေၾကး ထဲတြင္ Novotel Hotel ၏ ေန႔လည္စာ (၂)ရက္၊ ပထမေန႔တြင္ က်င္းပမည့္ ညစာစားပဲြ ၊ ႏွင့္ Novotel Hotel မွ ေကာ္ဖီ၊ လၻက္ရည္ႏွင့္ မုန္႔တုိ႔အား တစ္ရက္လွ်င္ (၂)ႀကိမ္ ေကြၽးေမြး ဧည့္ခံျခင္းတုိ႔လည္း ပါ၀င္သည္။

MAESA 2017 နိုင္ငံတကာညီလာခံ အတြက္၊ မွတ္ပုံတင္စာရင္းေပးသြင္းသူမ်ားအား MAESA အသင္းဝင္ အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြက္ အသင္းႏွစ္စဥ္ေၾကးအား ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးပါမည္။

MAESA 2017 နိုင္ငံတကာညီလာခံကုိ တက္ေရာက္လုိသူ ျမန္မာ*ပညာရွင္မ်ား၊ ျမန္မာ*ဘြဲ႕လြန္ ဘူမိေဗဒ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္မ်ားအား ေသခ်ာစြာ လုပ္ေဆာင္ရပါမည္။ (* အျခားႏိုင္ငံသား အျဖစ္ခံယူထားေသာ ျမန္မာ လူမ်ိဳးမ်ားလည္းပါဝင္သည္။ )

(၁) PDF ဖုိင္အား Download ယူၿပီး အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေသခ်ာစြာ ျဖည့္သြင္းရပါမည္။ အခ်က္အလက္မ်ား ျဖည့္သြင္းၿပီးပါက ယင္း ဖုိင္အား အီးေမးျဖင့္ organizingcommittee@maesa.org သုိ႔ ေပးပုိ႔ရပါမည္။ သုိ႔မဟုတ္ PDF ဖုိင္အား Print ထုတ္ယူၿပီး အခ်က္အလက္မ်ား ျပည့္စုံစြာ ျဖည့္သြင္းကာ Scan လုပ္ၿပီး အထက္ပါ အီးေမးလ္လိပ္စာသုိ႔ ေပးပို႔ရပါမည္။

(၂) လူႀကီးမင္းတုိ႔အေနျဖင့္ payment အား ေအာက္ပါနည္းလမ္း (၂)ခုျဖင့္ လြယ္ကူျမန္ဆန္စြာ ေပးသြင္းႏုိင္ပါ သည္။

(က) ဧရာ၀တီဘဏ္ (AYA Bank) ေငြစာရင္းအမွတ္ ၀၁၃၄၁၀၅၀၁၀၀၀၂၂၆၃ (0134105010002263) သုိ႔ ျမန္မာက်ပ္ေငြျဖင့္ ေပးသြင္းျခင္း။

(ခ) ေအာက္ေဖာ္ျပပါ Online payment link သုိ႔ click လုပ္ၿပီး Credit card/Debit card အသံုးျပဳ၍ အေမရိကန္ေဒၚလာျဖင့္ ေပးသြင္းျခင္း။

Conference သီးသန္႔ (၂/၁၁/၂၀၁၇ မွ ၃/၁၁/၂၀၁၇ ထိ)
ေငြေပးသြင္းရန္ ေနာက္ဆံုးရက္ (၃၀/၉/၂၀၁၇) အေမရိကန္ေဒၚလာ (၁၁၀)

လူႀကီးမင္းတုိ႔၏ Payment မ်ားအား conference လုပ္ေဆာင္မႈတြင္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ႏုိင္ရန္ အတြက္ (၃၀/၉/၂၀၁၇) ရက္ေန႔ ေနာက္ဆုံးေပးသြင္းရပါမည္။

သုေတသန စာတမ္းတင္ျပလိုသူမ်ား (Oral Presentation)၊ ပုိစတာတင္ျပလိုသူမ်ား (Poster Presentation ) သည္ အထက္ပါ PDF ဖုိင္ကို ျဖည့္စြက္ရာတြင္ မိမိတုိ႔၏ စာတမ္း/ပုိစတာမ်ား၏ Abstract မ်ားအား (၃၀/၉/၂၀၁၇)ေန႔ ေနာက္ဆုံးထား၍ေပးပုိ႔ရပါမည္။

စာတမ္း/ပုိစတာမ်ားအတြက္ http://www.maesa.org/registration.html တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ ဤ Abstract Template Link တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား အတုိင္း ေရးသား ေပးပုိ႔ႏုိင္ပါသည္။ စာတမ္း/ ပုိစတာမ်ားအတြက္ Themeမ်ားကို http://www.maesa.org/callforpapers.html တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။